ลงทะเบียน การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้)
รุ่นที่ 1 :: วันที่ 8 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 :: วันที่ 9 มิถุนายน 2556
 
แจ้งด่วนที่สุด!!!!

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะทำการปิดระบบล้างข้อมูลและนำเข้าข้อมูลจากสิ้นปีการศึกษา 2555 ไปเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ได้ จึงขอเลื่อนการอบรมจากเดิม
            รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2556
            รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้เพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น!!!!!!
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ตำแหน่ง
นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา หนองตาไก้ศึกษา ครู คศ.2
นายสำเริง นันหมื่น กู่ทองพิทยาลัย ครูผู้ช่วย
นางสายบัว พิมพ์มหา หนองตาไก้ศึกษา ครู คศ.2
นางมนัสวีร์ เนินกระโทก ท่านางแนววิทยายน ครู
นายสวัสดิ์. เทศารินทร์ หนองขามพิทยาคม ครู คศ2
นายสุรศักดิ์ บุญร่วม แวงน้อยศึกษา ครู ผู้ช่วย
นางสาวศิริพร แสนศรี โนนสะอาดวิทยาคาร ครู คศ.2
นายนวพล สีดามล บ้านไผ่ ครู คศ.2
นายวงศ์วัชระ ดวงศรี สันติพัฒนกิจวิทยา ครู คศ.1
นางอมรรัตน์ พามา ชุมแพศึกษา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
สมปรารถนา จันทร์ประทัด บ้านไผ่พิทยาคม ครู คศ.3
นายปรีชา สุทธิราวุธ ศรีหนองกาววิทยา ครู คศ.1
นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์ ศรีหนองกาวิทยา ครู คศ.3
สภาวดี ดรชัย บ้านแฮดศึกษา ครู คศ.3
ปรียานันท์ อัศววงศ์ บ้านแฮดศึกษา ครผู้ช่วย
นางดารณี พงษ์สบาย โคกโพธิ์ไชยศึกษา ครู คศ.2
นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง หนองสองห้องวิทยา ครู คศ.2
นางภานุมาศ จันทร์ศรี ก้านเหลืองวิทยาคม ครู
นางเอ็มอร บำขุนทด นาจานศึกษา ครู คศ.2
นางเนตรดาว มุ่งหมาย นาจานศึกษา ครู คศ.2
ประมวล สุขสนิท ชนบทศึกษา ชำนาญการ
นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ ขัวเรียงศึกษา ครู คศ.2
นายวิเชียร กันยานะ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ครู คศ.2
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน มัธยมโพนเพ็ก ครู ค.ศ.3
นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์ ชุมแพวิทยายน ครู คศ.3
นายพรพนา พาโคกทม แวงใหญ่วิทยาคม ครู
ว่าที่ ร.ท. สุริยมณฑล สมีน้อย ท่าศาลาประชานุสรณ์ ครู คศ.1
นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ มัญจาศึกษา ครู คศ.2
นายสุริยะ คุณวันดี มัญจาศึกษา ครูผู้สอน
นางสาวสำเริง มาตรสมบัติ ภูผาม่าน ครู คศ.1
น.ส.แคทลียา มหาวงศ์ ชุมแพศึกษา เจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ
นางเยาวมาลย์ ภาวโคตร ประชารัฐพัฒนาการ ครู คศ.1
นางสาวรัตดาวัณ บุพล โนนข่าวิทยา ครู
นายปิติจิตร เฮ้าแสง โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทัด เพียเกษม ชุมแพพิทยาคม ครู
นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี เบญจมิตรวิทยา พนักงานราชการ
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ ไตรคามวิทยา ครู คศ.2
นางสาวคำปัน พุทสะท้าน จตุรมิตรวิทยาคาร ครู
นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย ซำยางวิทยายน ครูผู้ช่วย
นางสาวอรทัย พิมพ์รัตน์ หนองเสาเล้าวิทยาคาร ครู
นางสุกัญญา สิมมา หนองเสาเล้าวิทยาคาร ครู
นายขวัญชัย บำขุนทด ชุมแพพิทยาคม ครู
นางสาวสุขกัญญา มูลสัน ผาขามวิทยายน ครู คศ. 1
นางกัลยกร นันท์ดี ผาขามวิทยายน ครูอัตราจ้างชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ตำแหน่ง
นายพัชรพงศ์ ขันขวา มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ครู
นางสาวเบญจลักษณ์ จงปัตนา บัวแก้วพิทยาคม ครูผู้ช่วย
นายประยุน ตะโนนทอง ป่าหวายวิทยายน ครู
นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ น้ำพองศึกษา ครู
นางลักษณาวดี ศรีสุข ขอนแก่นวิทยายน ครู
นางธันยกร พิมพ์ดีด ขอนแก่นวิทยายน ครู
นายจักรพล ศรีตระกูล ขอนแก่นวิทยายน ครู
นายอาทิตย์ แก้วภารดัย จระเข้วิทยายน ครู
นางสาวชลลกร ศรีด้วงประภากุล แก่นนครวิทยาลัย ครู
นายสันติ พันธุ์ชัย ศรีกระนวนวิทยาคม ครู
นายสนอง พรมที นครขอนแก่น ครู
นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ครู คศ.2
นายธนูศิลป์ กั้วนามน ยางคำพิทยาคม รอง.ผอ.
นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ขามแก่นนคร ครู คศ.3
นางสาวธีมาพร วันละคำ เขาสวนกวางวิทยานุกูล ครูผู้สอน
นายไพบูรณ์ เย็นดี ป่าหวายวิทยายน ครูผู้สอน
นางสาวมณีรัตน์ อินทรา ม่วงหวานพัฒนศึกษา ครูผู้ช่วย
นายระพีพงศ์ ลีพรม กุดขอนแก่นวิทยาคม ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอริญา ลาเวียง หนองเรือวิทยา ครูอัตราจ้าง
นางสาวทัดดาว สนเมือง หนองเรือวิทยา พนักงานราชการ
นายพงษ์เทพ แนวทอง ขอนแก่นวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญชัย สิมมา บัวใหญ่พิทยาคม ครู คศ.2
นายอภิชาติ บุญล้อม สาวะถีพิทยาสรรพ์ ครู
นันทนา สุวรรณปา เทพศิรินทร์ขอนแก่น ครู
นายบุญชู ปรินแคน ขอนแก่นพัฒนศึกษา ครู
นางอุมาพร คำนา ลำน้ำพอง ครู
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง เวียงนครวิทยาคม ครู
นายสุขุม ทินนรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ครู คศ.3
นายจรูญ โพธาราม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ครูอัตราจ้าง
นายธนสิทธิ์ ธนสีลังกูร โคกสีพิทยาสรรพ์ ครู คศ.3
นางจิราวดี กองกะมุด แก่นนครวิทยาลัย ครู
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ครู
นายองอาจ สิมเสน เวียงวงกตวิทยาคม ครู
นางสาวบุษกร คลังกลาง บึงไทรพิทยาคม ครู
นางสาวประนอม สะเดา สีหราชเดโฃฃัย ครู
นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย อุบลรัตน์พิทยาคม ครูอัตราจ้าง
นายบุญอนันต์ สรรศรี ดงมันพิทยาคม ครูผู้ช่วย
นายชัชชัย พระราช ภูเวียงวิทยาคม ครู คศ.2
นายกัลย์ ปุราทะกา ดงมันพิทยาคม ครูผู้ช่วย
นางธัญณรัตน์ ปรินทอง แก่นนครวิทยาลัย2 ครู คศ.2
นางยุวลี งบกระโทก เขาสวนกวางวิทยานุกูล ครู
นางวลัดดา ไวนุสิทธิ์ ยางคำพิทยาคม ครูชำนาญการ
สุรชาติ ประวะโท ดงบังวิทยายน ครูผู้ช่วย
นางสาวทิพวรรณ ใจตรง มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ครูผู้ช่วย
จิรวัฒน์ วงษ์คง ขอนแก่นวิทยายน 3 ครู ค.ศ. 1
นางสาวปัญชลิดา โสหา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ครู คศ.1
สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ สาวะถีพิทยาสรรพ์ ครู คศ 3
นายกัลย์ ปุราทะกา ดงมันพิทยาคม ครูผู้ช่วย
qpnhvpr WwbfbNofwNTiRNN tJejvPawfTwpC
ipdyuvm GOCpRTdtRj NY

 

กลับสู่หน้าหลัก